08. Στρωτά οριακά στρώματα ασυμπίεστων ροών
  • Φαινομενολογία οριακών στρωμάτων
  • Διαφορικές μέθοδοι επίλυσης ο.σ., Λύση Blasius, Λύση Falkner-Skan
  • Ολοκληρωματική εξίσωση von Karman, Λύση Pohlhausen

Υπό κατασκευή

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License