13. Ροές σε ανοικτούς αγωγούς
  • Αδιάστατες παράμετροι, Κατανομή ταχύτητας, Τύποι ροών σε κανάλια
  • Εξισώσεις ομοιόμορφης ροής, Ειδική ενέργεια ροής
  • Βαθμιαία ανομοιόμορφη ροή
  • Μετρητές παροχής σε ανοικτούς αγωγούς
  • Εφαρμογές

Υπό κατασκευή

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License