09. Τυρβώδεις ροές
  • Τύρβη και χαρακτηριστικά τυρβωδών ροών
  • Εξισώσεις τυρβωδών ροών
  • Μοντέλα τύρβης
  • Χαρακτηριστικές επιλύσεις τυρβωδών ροών (ροή σε πλάκα, δισδιάστατο αγωγό, αξονοσυμμετρικό αγωγό).

Υπό κατασκευή

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License