Αστικά Υδραυλικά Δίκτυα

Περιεχόμενο

  • Συστήματα αστικών υδραυλικών δικτύων και ειδικά θέματα υδραυλικών υπολογισμών. Αστικά δίκτυα ύδρευσης: προσομοίωση και διαχείριση δικτύων ύδρευσης (υδραυλικές και ποιοτικές παράμετροι), βελτιστοποίηση σχεδιασμού δικτύων ύδρευσης, έλεγχος διαρροών, συστήματα αυτοματοποίησης, αντιπληγματική προστασία. Αστικά δίκτυα αποχέτευσης: βελτιστοποίηση σχεδιασμού δικτύων αποχέτευσης, σχεδιασμός έργων εκτόνωσης, μεταφορά και απόθεση φερτών σε αγωγούς αποχέτευσης. Ειδικά θέματα αντλιών και αντλιοστασίων.
  • Εργαστήριο: Ασκήσεις υπολογιστικής προσομοίωσης και διαχείρισης αστικών δικτύων ύδρευσης, Σχεδιασμός δικτύων αποχέτευσης.

Διδακτικό & Υποστηρικτικό υλικό

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License